CỐT Vợt bóng bàn

Cốt Vợt Nittaku Septear

Giá: 1.000.000 VNĐ

Cốt Vợt Donic Carbospeed

Giá: 1.400.000 VNĐ

Cốt Vợt SardiusTamca 5000

Giá: 2.300.000 VNĐ

Cốt Vợt Nittaku Toura

Giá: 860.000 VNĐ